بادی و شلوار چریکی كد NB760

139,000 تومان

  • نخ پنبه
  • …………………………………………………..
  • ســـایـــز | بلندی فاق | پــــهـــنــا  | شــلــوار
  • 3-6 مــاه |    38 س   |   21 س    |  34 س
  • 6-12 ماه |    42 س   |   22 س    |  40 س
  • 12-18ماه|    43 س   |   43 س    |  45  س
  • پهنا بادی کشسانی دارد.
  • (بدلیل متفاوت بودن تولیدیها سانت لباسها چک شود.)
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)