بادی و شلوار just momy كد NG795

175,000 تومان

  • نخ پنبه
  • …ہہہ………………………………………………..
  • ســـایـــز | بلندی فاق | پــــهـــنــا  | شــلــوار
  • 3-6 مــاه |    39 س   |   21 س    |  39 س
  • 6-12 ماه |    41 س   |   22 س    |  42 س
  • 12-18ماه|    44 س   |   23 س    |   44 س
  • پهنا بادی کشسانی دارد.
  • (بدلیل متفاوت بودن تولیدیها سانت لباسها چک شود.)
  • (احتمال 1-2 سانت خطا در اندازها وجود دارد)